Shop

Pruning Shear blade

Model No. Type *ShearBlade (U) Part No. Shear Blade (L) Part No.
DUP361 DUP362 Standard 197748-4

EU: 197588-0*

197749-2

EU: 197367-6

DUP361 DUP362 For hard branch 199169-6
DUP361 DUP362 For thin branch 199314-3**